Torsdag 28.3.2019 kl. 20.00
Åsbygda grendehus

(gymsalen på Åsbygda skole)

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
5. Årsberetning 2018
6. Regnskap 2018
7. Innkommende saker
– Bruk av grendehuset

8. Fastsettelse av medlemskontingent
9. Budsjett 2019
10. Valg
11. Avslutting

Styret